Christopher Tomaszewski

Spectral Analysis of Cyclic and Elementary Abelian Subgroup Lattices
(PowerPoint 2007 Presentation)